فصل یک | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | فصل پنجم | فصل ششم | فصل هفتم

تخفیف 8 هزار تومنی
پوچ
دفعه ديگه .
تقریبا!
تخفیف 10 هزار تومنی
دفعه بعد
پوچ
امروز خوش شانس نبودی
تقریبا! بی نتیجه
تخفیف 5 هزار تومنی
پوچ
پوچ
شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!

آدرس ایمیل خود را وارد کنید و چرخ را بچرخانید. این شانس شما برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز است!

قوانین داخلی ما:

  • یک بازی برای هر کاربر
  • متقلبان رد صلاحیت خواهند شد.